Cookiebeleid

Deze Website, bereikbaar via de domeinnamen www.herbavita.nl, www.herbavita.fr, www.herbavita.be of www.herbavita.eu, maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Sociale media plugins zijn kleine stukjes software die zijn ontwikkeld en geleverd door aanbieders van sociale mediadiensten (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, Instagram en Twitter), die integratie van sociale media toevoegen wanneer ze zijn ingebouwd in de Websites.

Dit Cookiebeleid regelt het gebruik van de cookies en sociale media plugins op de onze Website en legt uit hoe en waarom wij gegevens via de cookies verzamelen.

Los van de cookies kunnen er via onze Website ook andere persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u contact met ons opneemt. Als u de algemene informatie wenst over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, raadpleeg dan ons algemeen Privacybeleid.

Door de Websites te blijven gebruiken nadat u op de hoogte bent gebracht van het gebruik van cookies en sociale media plugins door de cookie banner, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig heeft gelezen en dat u het zonder voorbehoud aanvaardt.

 1. ALGEMEEN
  1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Herbavita BVBA (hierna “Herbavita, “wij”, “ons”) met maatschappelijke zetel te 9690 Kluisbergen, Avelgemstraat 17, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0412.058.257.
  2. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die verwerkt worden via de cookies op onze Website. U kan steeds contact met ons opnemen via het e-mailadres privacy@herbavita.eu.
  3. De woorden in dit Cookiebeleid die beginnen met een hoofdletter worden expliciet gedefinieerd opdat deze telkens dezelfde betekenis zouden hebben.
  4. Wij behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Bij wijzigingen zullen wij opnieuw uw toestemming vragen via de cookiebanner, die terug zal verschijnen bij uw eerste bezoek aan onze website na de wijziging. Zodra u terug op “Akkoord” klikt wordt u geacht om alle wijzigingen integraal aanvaard te hebben.
 2. COOKIES
  1. U kan vermijden dat cookies worden geplaatst door uw browser als zodanig te configureren. Hierna vindt u de richtlijnen om dit te doen: Het niet toestaan van cookies bij het bezoek van de Website, kan echter veroorzaken dat bepaalde of alle functionaliteiten van de Website niet langer (goed) werken.
  2. Wanneer u akkoord gaat dat de cookies geplaatst worden bij uw bezoek aan onze Website, kunnen er via deze cookies persoonsgegevens van u verzameld en verwerkt worden. De meeste gegevens die door het gebruik van de cookies verzameld worden maken het mogelijk om u te identificeren en wij gebruiken deze informatie om een beter inzicht te krijgen in hoe u en andere bezoekers onze Website gebruiken. Dit laat ons toe om onze Website te verbeteren en u een aangenamere surfervaring te bezorgen.
  3. Wij zijn op de hoogte dat de volgende cookies gebruikt worden op onze Website:
   Naam Type Doel Bewaartermijn
   PHPSESSID sessie cookie
   • bevat een eenvoudig bericht om de gebruiker bij het invullen van een formulier te wijzen op fouten of om hem te bedanken na het invullen.
   • bevat logingegevens met encryptiecode. Zo kan de gebruiker ingelogd blijven en moet hij/zij niet na elke sessie opnieuw inloggen.
   tot de browser gesloten wordt
   sessieIDHV sessie cookie
   • onthoudt het winkelmandje

   1 week

   Google Analytics cookies, waaronder:
   • _ga
   • _gat
   • _gid
   • __utma
   Analytische en statistische cookies. Wij gebruiken Google Analytics Cookies om te bepalen hoe u en andere bezoekers onze Website gebruiken. Dit stelt ons in staat om onze Website en dienstverlening te verbeteren. Deze cookies verwerken gegevens in een anonieme vorm, waaronder het aantal bezoekers van onze Website, vanaf welke locaties onze Website bezocht wordt, en welke pagina’s bekeken worden.
   Meer informatie over deze cookies vindt u hier: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1.
   • _ga: 2 jaar
   • _gid: 1 dag
   • _gat > 1 minuut
   • __utma > 2 jaar
   Andere cookies of sociale media plugins Facebook (3rd party) Brengt de gebruiker rechtstreeks naar de Facebookpagina van Herbavita.  
  4. U kan op elk moment uw toestemming voor ons gebruik van de cookies intrekken. Dit doet u door de cookies te verwijderen die op uw toestel zijn geplaatst. Meer uitleg hierover vindt u hierboven bij de browserinstructies.
 3. DOELEINDEN WAARVOOR WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN WETTELIJKE GRONDEN WAAROP DIT GEBEURT

  Wij verzamelen uw gegevens steeds in functie van een bepaald doel, dat gerechtvaardigd wordt op basis van een wettelijke grond.
  Doel Wettelijke grond
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses opdat we onze Website, advertenties, producten en diensten kunnen verbeteren en nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen. Deze verwerkingsactiviteit is gebaseerd op uw toestemming wanneer u de cookies aanvaardt.
  We kunnen ook uw persoonsgegevens verwerken om onze legitieme belangen, of die van onze partners of een derde te beschermen, wanneer uw gebruik van de Website kan beschouwd worden als (a) een schending van dit Cookiebeleid of een ander intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van een derde, (b) een bedreiging vormt voor de veiligheid of integriteit van onze Website of ten aanzien van ons of ten aanzien van de systemen van onze partners, onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of andere vormen van kwaadwillige code, of (c) op enige wijze haat, discriminerend, obsceen, racistisch, illegaal of op een andere manier ongepast is. Deze verwerkingsactiviteit is gebaseerd op ons legitiem belang.
  Wij verwerken uw persoonsgegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om elk redelijk verzoek van de bevoegde autoriteiten, waaronder de Gegevensbeschermingsautoriteit te kunnen naleven.

  Uw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd op ons eigen initiatief naar de politie of gerechtelijke diensten als bewijs of als er een gerechtvaardigd vermoeden is dat u een onrechtmatige daad of een misdrijf zou gepleegd hebben door uw gebruik van de Website.
  Deze verwerkingsactiviteiten zijn noodzakelijk voor de naleving van wettelijke verplichtingen die op ons rusten.
 4. MET WIE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN
  1. Wij vertrouwen op externe verwerkers om u de Website te kunnen aanbieden en om de persoonsgegevens in opdracht van ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens enkel verwerken in onze naam en op onze uitdrukkelijke schriftelijke instructie.
  2. Wij garanderen dat alle externe partijen zorgvuldig worden geselecteerd en verplicht zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te vrijwaren.
  3. Wij sturen uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare wijze naar een andere derde partij dan degenen vermeld in artikel 4.1 en 4.2 zonder uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor. Het is echter wel mogelijk dat wij anonieme gegevens doorsturen naar andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om onze diensten en producten te verbeteren alsook om onze marketing en de aanbieding van onze diensten en producten bij te sturen.
 5. LOCATIE EN DOORGIFTE
  1. Wij verwerken uw persoonsgegevens in principe binnen de Europees Economische Ruimte (EER). In het kader van de verwerkingsdoeleinden opgesomd onder artikel 3 is het ook mogelijk dat wij uw gegevens doorsturen naar een organisatie buiten de EER. Wanneer uw gegevens worden doorgestuurd naar organisaties buiten de EER worden de passende voorzorgsmaatregelen genomen die de veiligheid van deze doorgifte waarborgen. Deze voorzorgsmaatregelen bestaan in:
   • het feit dat het land waarin de ontvanger van de persoonsgegevens gelokaliseerd is, beschikt over een wetgeving die een gelijkwaardige bescherming biedt als binnen de EER geboden wordt;
   • een overeenkomst tussen ons en de entiteit buiten de EER, waarin de modelclausules uit de beslissingen van de Europese Commissie 2004/915/EC of 2010/87/EU, naargelang het geval, zijn opgenomen.
  2. Wij kunnen anonieme en/of geaggregeerde gegevens doorsturen naar organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke doorgifte zou plaatsvinden, verzekeren wij dat er maatregelen voorzien zijn die de veiligheid en integriteit van de gegevens waarborgen en die uw rechten in dit verband respecteren.
 6. KWALITEITSGARANTIES
  1. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens enkel te verwerken in het kader van de doeleinden beschreven onder artikel 3 van dit Cookiebeleid.
  2. Uw persoonsgegevens worden verwerkt zolang als nodig voor het bereiken van de doelstellingen vermeld onder artikel 3 van dit Cookiebeleid, of tot wanneer u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens terug intrekt. Hierbij moet u wel rekening houden met het feit dat de intrekking van uw toestemming tot gevolg kan hebben dat u een deel van of de volledige Website niet langer kan gebruiken. Wij zullen uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinde opgesomd onder artikel 3, tenzij:
   • er een doorslaggevend belang is voor ons, of een andere derde partij, om ow persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
   • Een wettelijke of regelgevende verplichting bestaat of een gerechtelijk of administratief bevel dat ons ervan weerhoudt om de persoonsgegevens de de-identificeren.
  3. Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook tegen onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. Onze werknemers of derde partij verwerkers krijgen slechts toegang tot uw persoonsgegevens wanneer dit nodig is en zij zijn onderworpen aan een strikte vertrouwelijkheid. U begrijpt anderzijds dat de veiligheid en beveiliging van uw persoonsgegevens inspanningsverbintenissen zijn en die nooit volledig gegarandeerd kunnen worden.
 7. UW RECHTEN
  1. U heeft het recht om toegang te vragen tot al uw persoonsgegevens die wij verwerken. Wij behouden ons het recht voor om een administratieve kost aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende toegangsaanvragen die ons duidelijk overlast, hoge kosten of schade toebrengen.
  2. U heeft het recht te vragen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn, kosteloos verbeterd worden. Indien een verzoek om verbetering ons overmaakt, moet dit verzoek vergezeld zijn van het bewijs van de gebrekkige of foutieve aard van de gegevens waarvoor verbetering gevraagd wordt.
  3. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, in welk geval artikel 6.2 van toepassing zal zijn.
  4. U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens verwijderd worden indien ze niet langer vereist zijn in het licht van de doeleinden vermeld in artikel 3 of indien u uw toestemming intrekt. Hierbij moet u rekening houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal afgewogen worden tegen:
   • onze doorslaggevende belangen of die van een andere derde partij;
   • een wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of rechterlijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.
  5. In plaats van verwijdering kan u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld in artikel 3, maar u deze gegevens nodig heeft om uzelf in rechte te verdedigen.
  6. U heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien u kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Indien de verwerking echter in aanmerking komt als direct marketing, heeft u het recht zich kosteloos te verzetten tegen dergelijke verwerking en zonder rechtvaardiging.
  7. U heeft het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruik en leesbaar formaat alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons heeft verstrekt.
  8. Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar privacy@herbavita.eu. Een dergelijk verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn, en vergezeld van een digitale gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Indien u het contactformulier gebruikt, kunnen wij u vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs.

   Wij zullen u zo snel mogelijk ontvangst van uw verzoek bevestigen. Indien het verzoek geldig is, zullen wij het zo snel als redelijkerwijs mogelijk is behandelen en ten laatste dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek u een antwoord bezorgen.

   Indien u een klacht heeft betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u steeds contact opnemen met ons via het e-mailadres vermeld hierboven.

   Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is in beginsel de Belgische privacy-commissie. Raadpleeg voor meer informatie de website: http://www.privacycommission.be


Contacteer ons

 • Adres: Avelgemstraat 17
  9690 Kluisbergen

 • Telefoon: +32 55 38 89 59

 • Email: info@herbavita.eu


 • Adres: Provincialeweg 2-C-5
  5563 AH Westerhoven

 • Telefoon: +31 40 42 000 50

 • Email: info@herbavita.nl

 • Adres: Jiráskovo předměstí 635/3
  377 01 Jindřichův Hradec

 • Telefoon: +420 770 617 061

 • Email: otahal@herbavita.eu


Feed Chain Alliance - together for safety and quality

With support of
Flanders investment trade